Ontwikkeling van de Expeditie 7 werelden van techniek

De Expeditie 7 werelden van techniek was al gestart voor de VO bovenbouwgroepen met een gekozen technisch profiel. De vraag van JetNet/TechNet kwam of deze uitgebreid kon worden naar de onderbouw VO en bovenbouw PO. Daarvoor zijn aanpassingen gemaakt in de opzet, omdat leerlingen in deze doelgroep nog geen profielkeuze hebben gemaakt of zelfs staan aan de vooravond van deze keuze.

Voor VO onderbouw is dus gekozen om met de Expeditie 7 werelden van techniek inspiratie op te doen voor de profielkeuze. Door breder in te steken op alle facetten van techniek en door de eigen talenten van de leerling te laten benoemen in de lesopzet. Omdat techniek overal is, heeft iedereen wel ergens een talent dat aansluit bij een van de 7 werelden van de techniek. Daarnaast hebben de ouders een rol gekregen. Bouwmee* paste de doe-opdrachten aan op niveau en schreef de lesbrieven en de docentenhandleiding.

Voor PO bovenbouw is gekozen om aan te sluiten bij bestaand materiaal. Bouwmee* herschreef de lesbrieven en stelde een docentenhandleiding op. Daarbij werden kerndoelen benoemd en is aandacht besteed aan mogelijkheden voor differentiatie. Ook bij het PO is een manier gevonden om het thuisfront te betrekken, zo weten kind en ouders van elkaar welke interesses er zijn op het brede speelveld van techniek en technologie. Techniek is immer overal. En …hoe meer je van elkaar weet hoe beter je elkaar kunt helpen bij het maken van een keuze in de toekomst!

Je kunt de lesbrieven en docentenhandleidingen gratis gebruiken! Wil je lezen hoe het gebruik van deze lesbrieven bevalt, kijk dan op deze pagina. Ga op expeditie met je klas en schrijf je in via de website van Jet-Net/Tech-Net.

TopAcademie in de klas

Onderwijsexpertise van de TAD ook in jouw klas toepassen? Klaar om jouw kennis en vaardigheden op het gebied van leesonderwijs te professionaliseren? Betere resultaten halen op het gebied van begrijpend lezen?

Vanuit de TAD verspreiden we onze expertise in maatwerktrajecten op de Deventer basisscholen. Dat doen we door op maat gemaakte trajecten die we met een schoolteam doorlopen. We werken met onderwijs vanuit kennis over de wereld met natuurlijk veel talige aspecten zoals woordenschat en lezen met begrip. We adviseren, denken mee, kijken mee, geven voorbeelden en voorzien in leestips en we oefenen samen met vaardigheden. Zodat jij professionaliseert, jouw leerlingen beter presteren en jullie samen met meer plezier lezen in de klas, niet alleen voor de rust of lol maar ook om kennis te vergaren. De TAD aanpak, gestoeld op wetenschappelijke bronnen en bewezen resultaat, passen we aan de wensen van je school aan. Samen zorgen we ervoor dat je een stapje verder komt richting die stip op de horizon!

Ook buiten Deventer kan ik bij jouw school meekijken met wat anders kan in je leesonderwijs!

Pilot TAD in de klas

Schooljaar 2020-2021 zijn we als TopAcademieDeventer met Kindcentrum Rivierenwijk gestart. In de Pilot kijken we samen hoe we de werkende principes van het TAD onderwijs ook in de school kunnen brengen. Dat heet nu de Pilot TAD in de klas. We volgen deze pilot ook als onderzoeksobject om te zien welke elementen we kunnen gebruikenvoor een vervolg in andere scholen. De bedoeling is immers om deze werkende principes in elke school – in Deventer – aan het werk te laten!

In de Pilot sluiten we aan op de vraag van de school, om zoveel mogelijk maatwerk te kunnen bieden. De TAD heeft zoveel verschillende onderdelen waar je de vruchten van kunt plukken in de school. Daarmee kan je diverse vragen het hoofd bieden. Bij Kindcentrum Rivierenwijk richten we onze pijlen op de principes van het ‘hardop denkend voorlezen’ en het kiezen van rijke teksten.

Als de informatie uit deze Pilot volledig is dan volgt hier natuurlijk meer informatie!

Voor vroegtijdige info kan je me altijd bellen!

Compleet pakket woordenschatonderwijs voor obs De Sleutel

Voor obs De Sleutel in Schalkhaar verzorg ik een compleet pakket woordenschatonderwijs om woordenschat een centrale plaats te geven in de lessen. Dit doe ik naar analogie van de lessen die ik ontwerp en uitvoer bij de TAD.

Compleet houdt in dat ik lessen ontwerp, lessen geef aan NT2 leerlingen en teamtrainingen verzorg over de woordenschat-didactiek en de aanpak via een breed ingestoken thema. De school heeft relatief veel NT2 leerlingen vanwege de ligging nabij het AZC. Deze leerlingen hebben eerst de taalschool doorlopen, maar missen soms nog net de belangrijke dagelijkse- en schooltaal-woorden waarmee ze echt een stuk verder kunnen komen. Ik ontwerp lessen vanuit een rijk thema. Dat thema sluit aan bij de thema’s die in de methodes (taal en wereldoriëntatie) in de klas voorkomen. We doen veel woordenschatspellen. De leerlingen zijn veel zelf aan het woord. We ontdekken en onderzoeken het thema met korte opdrachten. Op die manier laat ik ze alle kanten van het thema zien.

Daarnaast train ik de teamleden van De Sleutel met theoretische en praktische opdrachten voor rijk taalonderwijs. We zorgen er samen voor dat de training zoveel mogelijk aansluit bij hun lespraktijk. Het doel is niet alleen de leerlingen vooruit te helpen, maar het compleet pakket woordenschatonderwijs op termijn door het hele team te laten uitvoeren. Natuurlijk op basis van de wetenschappelijk gestaafde didactische kennis op dit vakgebied.

Lesbrieven techniek voor (online) gastlessen bij bedrijven

Voor de thema’s circulair bouwen, mobiliteit, smart cities, procesindustrie, metaal en installatietechniek heb ik lesbrieven gemaakt voor onderbouw VO-klassen. Het doel van deze lesbrieven techniek is het kennis maken met diverse bedrijfstakken. Dat gebeurt via de koppeling met gastlessen bij bedrijven. Dat kan live op de werkvloer of via een online-les in een video. De wetenschap heeft aangetoond dat een goede voorbereiding op een bedrijfsbezoek de effectiviteit verhoogt. Dus, wanneer je goed op school voorbereidt, dan blijft er veel meer hangen bij de leerling! Deze aanpak komt ook terug in mijn andere werk.

De lesbrieven techniek hebben een klein deel theorie over de betreffende sector. Het grootste deel zet leerlingen vooral zelf aan de slag met diverse opdrachten. In de lesbrieven zijn tips opgenomen voor verdieping en verrijking van de stof, zodat docenten de les op maat voor hun klas kunnen geven. Daarnaast is er een apart deel dat gebruikt kan worden voor beroepsoriëntatie, door mentor of StudieLoopbaanBegeleider. Leerlingen (en docenten!) zullen met deze lesbrieven zien dat er voor ieder wat wils is in de techniek van de installatie, automotive, procesindustrie, bouw, stedelijke ontwikkeling of metaal.

Zodra het materiaal beschikbaar is kan je het hier vinden!

Trainingen techniekcoaches Techniektalent.nu

Sinds 2017 ben ik betrokken bij de techniekcoaches van Techniektalent.nu. Zij helpen scholen bij het uitvoeren van techniek (w&t) op basisscholen in het hele land. Ik zorg ervoor dat de techniekcoaches de juiste achtergrondkennis en vaardigheden inzetten bij het begeleiden van effectieve bedrijfsbezoeken. Deze bedrijfsbezoeken zijn inhoudelijk sterk en kunnen aanhaken bij een (reeks van) w&t lessen op school, maar zorgen er daarnaast voor dat kinderen een beter en breder beeld krijgen van de wereld om hen heen en dus van hun toekomstige werkveld.

Lessen voor techniekdagen

Voor Zikke heb ik een reeks lessen opgesteld die gebruikt kunnen worden in bedrijfsbezoeken bij technische bedrijven in en om Tubbergen. Kinderen hebben zo de mogelijkheid om hun wereld te vergroten en ze leren er ook nog wat van! Door deze lessen worden ze werkelijk aan het denken en doen gezet in het bedrijf waardoor ze heel veel kennis en vaardigheden opdoen.

Training w&t in bedrijf

Nu ook online in Meet Ups voor Jet-Net & TechNet!

Voor Platform Talent voor Technologie verzorg ik trainingen op het gebied van effectieve bedrijfsbezoeken bij technische bedrijven. Deze trainingen zijn zowel voor bedrijven als voor leerkrachten in het basisonderwijs zeer waardevol. Ten eerste omdat ze in de training elkaar ontmoeten; ze leren elkaars wereld een beetje beter kennen. Ten tweede omdat ze daardoor op goede nieuwe ideeën komen, voor in het bedrijf en voor in de scholen. Nieuwe inzichten en goede les ideeën. En last-but-not-least omdat het gewoon heel leuk is voor iedereen om leerlingen in het bedrijf te zien; ze te laten zien wat er in de blokkendozen op het bedrijfsterrein allemaal gebeurt, hoe dat een link heeft naar het dagelijks leven en wat je er van kunt leren! De basisschoolleerlingen leren op deze manier niet alleen van de techniek in het echte leven, maar ook over zichzelf; zien zij zich misschien in de toekomst als panelenbouwer in de elektrotechniek, of als planner bij een installatiebureau, of als vakwerkmetselaar op de bouwplaats? Zo koppelen we w&t direct aan beroepsoriëntatie. Want ook dat is een belangrijk en soms wat vergeten onderwerp in het basisonderwijs.

Quickscan wetenschap en technologie in de klas

Goed om te weten waar je als leerkracht, schoolteam, bestuur, staat in het onderwijs in wetenschap en technologie (w&t onderwijs) en waar je naar toe kunt. Om dat goed te kunnen bepalen kan je gebruik maken van een quickscan. Deze heb ik samen met experts van PTVT ontworpen. De scan bestond in diverse hoedanigheden al eerder, maar was verouderd en met de komst van een nieuwe website is ook een nieuwe scan ontwikkeld. Ik maakte voor Platform Talent voor Technologie een nieuwe lay-out, op basis van de oude scans. Daarin komen diverse vragen voor op diverse gebieden van w&t onderwijs. Op de nieuwe website vind je, naast de quickscan, tips en hulpmiddelen. De quickscan is sinds 2019 in de lucht en wordt binnenkort geëvalueerd, want het kan altijd beter! Je kunt de quickscan vinden op http://wetenschapentechnologieindeklas.nl/quickscan/. Ik hoor graag wat je er van vind!

Kleinschalig kwalitatief onderzoek – de bouwsteen

Voor Sine Limite voer ik kleinschalige kwalitatieve onderzoeken uit.

Om beleidsmaatregelen of interventies goed te kunnen monitoren, evalueren en zo nodig bij te stellen, is het nodig te weten wat de maatregelen voor gevolg hebben (gehad). Een kleinschalig kwalitatief onderzoek kan daarbij ondersteunend zijn. In zo’n onderzoek wordt onderzocht of de beoogde doelen bereikt zijn. Dat gebeurt door interviews met de betrokkenen, of – bij grotere groepen – door het houden van gerichte enquêtes. Tenslotte wordt gerapporteerd en een aanbeveling gegeven voor vervolg.

Het onderzoek vindt plaats op een vooraf bepaald (beleids)onderwerp. Dat kan heel divers zijn. Belangrijk is dat het gekozen onderwerp helder is afgebakend. Dergelijk onderzoek kan zowel monitorend als evaluerend worden ingezet. Samen met de opdrachtgever formuleer ik de onderzoeksvraag en baken ik het onderzoek af.

Het resultaat van een kleinschalig kwalitatief onderzoek is een op onderzoek geïnformeerde bouwsteen om het vervolg op te funderen:

Uitgewerkte interviews/ enquêtes met betrokkenen;

Een evaluatie of monitoring van het (beleids)onderwerp;

Aanbevelingen en conclusies uit het onderzoek ten aanzien van het (beleids)onderwerp.

Voor Sine Limite heb ik onderzoek gedaan naar de volgende onderwerpen:

Effecten van buitenschools aanbod van TopAcademieDeventer

Terugplaatsing van leerlingen van het SBO naar het BO

Inzet van Gespecialiseerd ambulant hulpverlener in het BO